Wsparcie finansowe

Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

GOPS w Krzywdzie  wypłacił pierwsze zasiłki celowe i celowe specjalne dla uczestników projektu „Efektywna pomoc społeczna w gminie Krzywda”

Umowa podpisana

Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

W dniu 19.05.2010r. podpisano w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie Aneks nr POKL.07.01.01-06-078/08-02 do umowy ramowej Projektu sydtemowego nr POKL.07.01.01-06-078/08-00 z dnia03 września 2008 roku  (z póżn. zm.), pt. „Efektywna pomoc społeczna w gminie Krzywda” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Warsztaty z psychologiem

Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

Od 24.04.2010r. w siedzibie GOPS w Krzywdzie, w ramach realizowanego projektu  systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Krzywda” rozpoczęły się warsztaty z psychologiem p. Joanną Rybak. Spotkania mają nieć charakter indywidualny i grupowy. Uczestnicy projektu  przejdą  trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo i wsparcie indywidualne, grupowe w zakresie podniesienia kompetencji  życiowych i umiejętności zawodowych.

Wnisek zatwierdzony

Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zatwiedził do dofinansowania wniosek o dofinansowanie projektu systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Krzywda” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kolejne spotkanie

Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

W dniu 10.03.2010r. w siedzibie GOPS w Krzywdzie odbyło sie kolejne spotkanie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie systemowym, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pierwsze spotkanie

Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

W dniu 15.01.2010r. w siedzibie GOPS w Krzywdzie odbyło się spotkanie, na które zaproszono osoby, bądź członków rodzin osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tut. Ośrodka. Poinformowano przybyłych o założeniach projektu systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Krzywda”. Osoby, które wzięły udział w spotkaniu podpisały stosowne oświadczenia.

„Trening kompetencji rodzicielskich”

Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

W dniu 8 grudnia 2014 r. odbyło się szkolenie „Trening kompetencji rodzicielskich”, w którym uczestniczyło 14 beneficjentów projektu systemowego realizowanego przez tutejszy Ośrodek. W ramach szkolenia uczestnicy doskonalili umiejętności wychowawcze.

„Prawo jazdy kat. B”

Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

Jeden z beneficjentów projektu systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Krzywda” uczestniczy w szkoleniu „Prawo jazdy kat. B”, w ramach którego nabędzie umiejętności teoretyczne i praktyczne. Szkolenie odbywa się w dniach od 29.09.2014 r. do 22.12.2014 r.

Szkolenie zawodowe „Prawo jazdy kat. C”

Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

W dniach od 29.09.2014 r. do 22.12.2014 r. trwa kurs zawodowy „Prawo jazdy kat. C’, w którym uczestniczy 3 beneficjentów projektu systemowego. W ramach szkolenia uczestnicy, biorą udział w zajęciach teoretycznych w ilości 20 godz. i w zajęciach praktycznych w ilości 30 godz.

„Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i zależnych” – szkolenie zawodowe

Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

W związku z realizacją projektu systemowego w okresie od 07.07.2014 r. do 25.07.2014 r. odbyło się szkolenie zawodowe  ” Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i zależnych”. W szkoleniu uczestniczyło 6 beneficjentek projektu, które nabyły umiejętności teoretyczne i praktyczne w tym zakresie.

Szkolenie „Wizaż z elementami zdobienia paznokci i kosmetologią”

Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

W dniach 7-11 lipca 2014 r. 4 beneficjentki projektu systemowego realizowanego przez tutejszy Ośrodek uczestniczyło w szkoleniu zawodowym „Wizaż z elementami stylizacji paznokci i kosmetologią”. W ramach zajęć panie nabyły teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności do wykonywania niektórych zabiegów kosmetycznych.

Doradztwo zawodowe

Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie projektu systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Krzywda” w dniach 19-23 maja 2014 r. odbyły się grupowe „Warsztaty z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego”. Podczas zajęć uczestnicy przygotowywali się do aktywnego wejścia na rynek pracy, tworzyli własne, profesjonalne dokumenty aplikacyjne, określali swoje predyspozycje zawodowe.

Szkolenie komputerowe

Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

W dniach 12-15 maja 2014 r. odbyło się szkolenie komputerowe dla 14 uczestników projektu systemowego będące jednym z instrumentów aktywizacji edukacyjnej. W ramach szkolenia uczestnicy nabyli umiejętności w zakresie obsługi komputera i poruszania się po internecie.

 

Spotkanie z uczestnikami projektu

Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

29 kwietnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie odbyło się spotkanie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie systemowym realizowanym przez tutejszy Ośrodek. Beneficjenci podpisali stosowne oświadczenia i deklaracje uczestnictwa w projekcie.

Zakończona rekrutacja

Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie zakończył rekrutację uczestników do projektu systemowego na rok 2014. W tym roku w projekcie weźmie udział 14 beneficjentów ostatecznych, w tym 10 kobiet i 4 mężczyzn. W ramach projektu odbędą się warsztaty z doradztwa i poradnictwa zawodowego: indywidualne i grupowe, mediacja rodzinna, szkolenie komputerowe oraz szkolenia zawodowe uwzględniające potrzeby uczestników.

Ponadto uczestnicy wezmą udział w Spotkaniu Świątecznym, na którym otrzymają paczki świąteczne.

Wniosek zatwierdzony

Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie informuje, że wniosek o dofinansowanie pt. „Efektywna pomoc społeczna w gminie Krzywda” na rok 2014  jest poprawny pod względem merytorycznym i tym samym został zakwalifikowany do dofinansowania.

Kapitał Ludzki
RSS